KOTLÍKOVÁ DOTACE 4. VÝZVA

Podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Ústeckém kraji v rámci OP ŽP 2014-2020

webové stránky Ústeckého kraje: http://www.kr-ustecky.cz/kotlikovedotace/

VYHLÁŠENÍ PODMÍNEK VÝZVY

vyhlášení 4. výzvy v Ústeckém kraji - červenec 2019

KDY BUDE MOŽNO ŽÁDAT

Zahájení příjmu elektronických žádostí - 16. září 2019 od 10:00 hod.

KDO MŮŽE ŽÁDAT

Fyzická osoba vlastnící rodinný dům určený k bydlení v Ústeckém kraji, maximálně o 3 bytových jednotkách, který je vytápěn převážně kotlem na tuhá paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2. emisní třídy.

DOTACI JE MOŽNÉ POSKYTNOUT

Nové tepelné zdroje splňující Směrnici o Ekodesignu, které jsou uvedeny v seznamu podporovaných výrobků a technologií pro Kotlíkové dotace – 3. kolo (117. výzva SFŽP od 2019) vedeném na webových stránkách SFŽP - https://svt.sfzp.cz/

VÝŠE DOTACE

Dotace je navázána na zvolený druh nového zdroje.

Podpořené zdroje a maximální výše dotace:

 • Plynový kondenzační kotel ~ 95 tis. Kč
 • Kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním ~ 100 tis Kč
 • Automatický kotel pouze na biomasu a tepelná čerpadla ~ 120 tis. Kč
 • Obce v prioritním území navýšení o + 7 500 Kč

OD KDY LZE VÝMĚNU KOTLE REALIZOVAT

Výdaje na realizaci výměny jsou způsobilé od 15. července 2015.

V JAKÝCH PŘÍPADECH NEBUDE DOTACE POSKYTNUTA

 • na výměnu jiných typů tepelných zdrojů - tedy kamna (jednotlivě stojící) či krbové vložky, stávajícího kotle na tuhá paliva s automatickým či poloautomatickým přikládáním paliva ani na stávající plynové kotle a elektrokotle;
 • na výměnu stávajícího kotle na pevná paliva splňujícího třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5;
 • na výměnu zdroje tepla podpořeného v minulosti (nejdříve od 1. 9. 2009) z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na podporu výměny kotlů realizovaných Ústeckým krajem a Ministerstvem životního prostředí;
 • na nový kotel bez řízeného přísunu spalovacího vzduchu pomocí ventilátoru;
 • na přestavbu stávajícího kotle;
 • na výměny v domech určených k rekreaci nebo pro krátkodobé ubytování nebo výhradně k podnikání;
 • je-li omezeno právo vlastníka nakládat s nemovitostí (exekutorská či soudcovská zástava nebo vyvlastnění);
 • dochází-li k převodu nebo přechodu práv k nemovitosti;
 • v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti vůči poskytovateli;
 • v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti nesplacené závazky po lhůtě splatnosti u finančního úřadu, okresní správy sociálního zabezpečení, Ministerstva životního prostředí nebo Státního fondu životního prostředí České republiky, tj. je dlužníkem státu.

PŘED PODÁNÍM ŽÁDOSTI O DOTACI

 • vybrat nový tepelný zdroj ze seznamu podporovaných výrobků;
 • připravit fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso;
 • zajistit doklad o kontrole technického stavu původního kotle;
 • zajistit doklad o vlastnictví bankovního účtu.

ŽÁDOST O DOTACI

 • vyplnit elektronickou ŽÁDOST O DOTACI na webových stránkách Ústeckého kraje. Předkládání žádosti bude možné výhradně elektronickou formou s následným doručením písemností;
 • další informace budou dostupné na webových stránkách Ústeckého kraje.

Kontaktní osoby

Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor strategie, přípravy a realizace projektů

Ing. Tomáš Vaněk  475 657 511  vanek.t@kr-ustecky.cz 
Ing. Michaela Bartošová 475 657 279 bartosova.m@kr-ustecky.cz
Ing. Darja Boudníková 475 657 986 boudnikova.d@kr-ustecky.cz
Ing. Tereza Farská 475 657 580 farska.t@kr-ustecky.cz
Bc. Eva Feltlová 475 657 392 feltlova.e@kr-ustecky.cz
Bc. Alena Franceová 475 657 354 franceova.a@kr-ustecky.cz
František Minárik 475 657 363 minarik.f@kr-ustecky.cz
Bc. Kateřina Řádová 475 657 514​ radova.k@kr-ustecky.cz
Ing. Jitka Salačová 475 657 368​ salacova.j@kr-ustecky.cz