Vodovodní řad v kú. Filipov

Vážení spoluobčané,

Město Jiříkov má v dlouhodobých plánech realizaci vodovodu ve Filipově. Již v roce 2006 nechal zpracovat projektovou dokumentaci a zároveň i v roce 2007 bylo na stavbu vodovodu ve Filipově vydáno stavební povolení, které se neustále prodlužuje, protože je ze strany zástupců města zájem tento vodovod ve Filipově zrealizovat.

Stavba vodovodu ve Filipově má dvě části. První část je samostatný vodovod v kú. Filipov u Jiříkova a druhá část je přívodní řad, který vede z Jiříkova do Filipova. Trasa je odsouhlasena od základní školy čp. 680 na křižovatce ulic Moskevská a Filipovská a vede po ulici Filipovská až do Filipova k odbočce na stávající ČOV ve Filipově.

Problém není v zajištění realizaci stavby, problém je v zajištění finančních prostředků. Po posledním přepočtu rozpočtu stavby byly vyčísleny náklady na vodovod ve Filipově ve výši 42, 6 mil.. Kč včetně DPH a přívodní řad do Filipova – náklady ve výši 14,0 mil. Kč. To znamená, že město musí zajistit finanční prostředky ve výši cca 56,6 mil. Kč. V rámci rozpočtu města Jiříkov tyto finanční prostředky nelze zabezpečit bez získání dotačního titulu od Státního fondu ŽP ČR (dále jen SFŽP), nebo od Ministerstva zemědělství (dále jen Mze).

Město Jiříkov se v roce 2019 pokusilo připravit podklady pro získání dotace ze strany SFŽP, ale podmínky nebyly pro město nijak výhodné. Finanční prostředky z dotace byly vyčísleny ve výši cca 64 % z celkových uznatelných nákladů a zbývající část by muselo město zajistit ze svých prostředků. Při nákladech 56,6 mil. Kč, v případě, že by tato celá částka byla uznatelným nákladem (což se nepředpokládá – dotace nepokrývají celkové náklady na opravu komunikací), by muselo město zajistit finanční prostředky přesahující částku 20,37 mil. Kč. Tato výše je v rámci rozpočtu města nepřijatelná, protože naše příjmy v kalendářním roce se pohybují cca do výše 60,0 mil. Kč, které téměř z 95 % pokryjí náklady na provoz města.

Takže město bez vyššího příspěvku z dotace od státu, nemůže zajistit celkovou realizaci vodovodu pro oblast Filipova.

Získání dotace je také podmíněno, že občané Filipova musí do určitého roku (cca 2 roky – poslední informace) připojit vodovodní přípojku na nový vodovodní řad. Přípojky na vodovodní řad si však již musí občané zajistit na vlastní náklady. To znamená, zajistit si projekt na vodovodní přípojku (cca 3-5,0 tis. Kč) a také realizaci vodovodní přípojky, která vychází cca na 1 bm cca 2-3,0 tis. Kč s ohledem na složitost připojení a zajištění dodavatelské firmy. Výše uvedené náklady na přípojku jsou pouze orientační.

Má-li Město Jiříkov rozjet tento nákladný projekt, musí znát prvotní informace, a to kolik občanů Filipova bude mít zájem se do dvou let připojit na nový vodovodní řad (a musím zdůraznit, že tento ukazatel je pro získání dotace zásadní, protože nesplnění počty přípojek může mít negativní vliv na poskytnutou dotaci, která samozřejmě může být dodatečně ze strany poskytovatele dotace krácena a tyto finanční prostředky by muselo Město Jiříkov jako investor stavby vodovodního řadu vrátit z prostředků v rámci rozpočtu města, což by také mělo zásadní dopad na provoz ve městě).

Na základě těchto informací provede odbor výstavby a ŽP MěÚ Jiříkov dotazníkový průzkum k získání prvotních informací, kdo má zájem vybudovat na své náklady vodovodní přípojku a podle těchto průzkumů bude stanoveno, zda bude vodovodní řad ve Filipově realizován, či nikoliv. Může se také stát, že při malém počtu připojení na vodovod ze strany občanů Filipova bude posuzována ekonomická návratnost a dotace také nemusí být přiznána.

V příloze tohoto letáku bude všem vlastníkům nemovitostí ve Filipově doručen i tiskopis, ve které občané Filipova sdělí, zda mají zájem se připojit na nový vodovodní řad, či nikoli a další údaje, jako např. kolik lidí z dané nemovitosti bude odebírat pitnou vodu.

K ujasnění výstavby vodovodu ve Filipově a k možnému připojení vedení města rozhodlo uskutečnit schůzku občanů v objektu tělocvičny Sokol Filipov.

Schůzka se uskuteční dne: 16.10.2019 od 17,00 hod.

V případě, že se někdo nemůže informativní schůzky zúčastnit může vyplněný tiskopis předat do 31.10.2019 na odbor výstavby a ŽP MěÚ Jiříkov.

S pozdravem

Michal Maják
starosta města Jiříkov