Vyhlášení konkurzu - ředitel/ka příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov

Město Jiříkov, jakožto zřizovatel příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, se sídlem Filipov 65, 407 53 Jiříkov, rozhodlo na základě usnesení Rady města Jiříkova z 28. schůze, konané dne 2. září 2019, usnesením č. 353/2019, vyhlásit

konkurz na obsazení funkce ředitele/ředitelky

příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov,  se sídlem Filipov 65, 407 53 Jiříkov

Požadavky územního samosprávného celku:

 1. vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo inženýrském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu,
 2. minimálně 3 roky odborné praxe v sociální oblasti – výhodou,
 3. minimálně 3 roky praxe ve funkci vedoucího pracovníka – výhodou,
 4. bezúhonnost,
 5. znalost problematiky poskytování sociální služeb a standardů kvality sociální služeb,
 6. znalost zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 7. obecná znalost problematiky hospodaření a financování příspěvkové organizace,
 8. znalost práce s PC,
 9. řidičské oprávněné skupiny B, aktivní užívání osobního vozidla

Požadované doklady:

K písemné přihlášce žadatele, která musí obsahovat jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, datum a místo narození, státní příslušnost, pozice, na kterou se uchazeč hlásí, číslo OP, kontakt, datum a podpis dále žadatel přiloží:

 1. úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (případně doklady o dalším vzdělání),
 2. doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.),
 3. strukturovaný profesní životopis,
 4. písemnou koncepci rozvoje příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov v maximálním rozsahu 4 stran formátu A4,
 5. výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
 6. úředně ověřena kopie osvědčení dle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (lustrační osvědčení lze při podání přihlášky nahradit čestným prohlášením, že uchazeč o lustrační osvědčení zažádal a doloží je ihned po jeho obdržení), nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. prosinci 1971.
 7. čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky ve znění pozdějších předpisů, (nedokládají uchazeči narození po 1. prosinci 1971),
 8. lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce ředitele/ředitelky
  (ne starší 2 měsíců), originál, popř. ověřená kopie,
 9. písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Všechny požadované doklady musí být ze strany žadatele podepsány. 

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 01.01.2020, (nebo dle domluvy)

Platové zařazení: platová třída 12

Místo a způsob podání písemné přihlášky: písemné přihlášky včetně požadovaných dokladů zasílejte nebo doručte v zalepené obálce s označením Konkurz - Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov - neotvírat na adresu: Město Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov.

Lhůta pro podání písemné přihlášky: přihlášky zasílejte nebo předejte osobně nejdéle ve lhůtě do 11.10.2019, do 10:00 hodin, na adresu Město Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov. Touto lhůtou je stanoven datum a hodina, kdy musí být písemná přihláška doručena na výše uvedenou adresu, nikoliv odeslána uchazečem.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a vyhlásit nový konkurz.

Místo a datum vyhlášení: V Jiříkově, dne: 03.09.2019

Michal Maják, v.r.

starosta města