×

Upozornění

Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Cesta není v open_basedir
vyschlé koryto, ilustrační foto - zdroj: internet

Zákaz odběru povrchových vod

OPATŘENÍ PŘI NEDOSTATKU VODY

Městský úřad Rumburk – obecní úřad obce s rozšířenou působností specifikovaný podle § 66 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění jako místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností stanovený podle § 2 odst. 1) zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, v platném znění a současně místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1) písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, dále jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2) písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a současně podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, konkrétně jeho odbor životního prostředí posoudil skutečnosti, na které dne 05.06.2018 upozornil dopisem správce povodí, tj. Povodí Ohře, státní podnik, IČO 708 89 988, Bezručova 4219, Chomutov 430 03, dále po posouzení stavu vodních toků, v souladu s ustanovením § 109 odst. 1 vodního zákona (opatření při nedostatku vody) ve veřejném zájmu ZAKAZUJE s účinností od 31.07.2018 do odvolání ODBĚR POVRCHOVÝCH VOD, vyjma odběrů pro vodárenské účely, z těchto vodních toků a jejich přítoků:

  • Mandava IDVT 10100261 v územním obvodu města Rumburk
  • Mandava IDVT 10100261 v územním obvodu obce Staré Křečany
  • Jiříkovský potok IDVT 10101417 v územním obvodu města Jiříkov
  • Křinice IDVT 10100311 v územním obvodu města Krásná Lípa po ř. km 14,003 (mostek v k. ú. Kyjov u odbočky na Dlouhý Důl)
  • Brtnický potok IDVT 10101782 v územním obvodu obce Staré Křečany

a to pro účely: mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, napouštění nádrží a bazénů.

podrobněji na úřední desce města