Oznámení o vyhlášení VŘ - MěÚ Varnsdorf

Město Varnsdorf, zastoupené tajemníkem Městského úřadu Varnsdorf, vyhlašuje dne 28.08.2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

Účetní na Ekonomickém odboru Městského úřadu Varnsdorf

Sjednaný druh práce:

 • účetní.

Místo výkonu práce:

 • Varnsdorf.

Platové podmínky:

 • 9. platová třída (podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě).

Předpokládaný termín nástupu:

 • dle dohody.

Pracovní poměr:

 • na dobu neurčitou,
 • plný pracovní úvazek.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 • státní občan České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, ovládající český jazyk,
 • bezúhonnost.

Požadavky:

 • vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou, 
 • znalost práce na PC (MS Office),
 • znalost podvojného účetnictví,
 • dobré organizační a komunikační schopnosti,
 • znalost právních předpisů z oblasti účetnictví a daně.

Výhodou:

 • ekonomické vzdělání,
 • praxe ve veřejné správě.

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti: 

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození uchazeče, 
 • státní příslušnost uchazeče,
 • místo trvalého pobytu uchazeče,
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana),
 • datum a podpis uchazeče.

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými údaji, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Lhůta pro podání přihlášky:

 • písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 20.09.2019 v podatelně Městského úřadu Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf.

Obálku prosím adresujte:  

 • Městský úřad Varnsdorf

          k rukám tajemníka Ing. Radka Kříže

          nám. E. Beneše 470

          407 47  Varnsdorf

obálku je nutno výrazně označit slovy: „NEOTVÍRAT – výběrové řízení  EKO“.                   

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

 

Ing. Radek Kříž v. r.

tajemník Městského úřadu Varnsdorf