18. 09. 2019,  dnes má svátek Kryštof a zítra Zita

Přihlásit se

Zpravodajství

Uzavření odboru MHBH

Ve čtvrtek dne 26. 09. 2019 bude od 9:30 hodin z technických důvodů uzavřen odbor místního a bytového hospodářství.

Děkujeme za pochopení

Bc. Petr Stredák
vedoucí odboru místního a bytového hospodářství

Pozvánka na 9. zasedání zastupitelstva města

Starosta města Jiříkov svolává ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA,  které se koná v úterý 24. září 2019 od 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov

 PROGRAM

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení z minulých zasedání
 3. Dotazy a připomínky občanů
  • prezentace investičního záměru společnosti ARMEX OIL, s.r.o.
 4. Majetkové záležitosti Města Jiříkova
 5. Usnesení Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
 6. Finanční záležitosti Města Jiříkova
 7. Různé
 8. Mimořádná odměna starostovi a místostarostovi města
 9. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
 10. Závěr

Oznámení o vyhlášení VŘ - MěÚ Varnsdorf

Město Varnsdorf, zastoupené tajemníkem Městského úřadu Varnsdorf, vyhlašuje dne 28.08.2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

Účetní na Ekonomickém odboru Městského úřadu Varnsdorf

Sjednaný druh práce:

 • účetní.

Místo výkonu práce:

 • Varnsdorf.

Platové podmínky:

 • 9. platová třída (podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě).

Předpokládaný termín nástupu:

 • dle dohody.

Pracovní poměr:

 • na dobu neurčitou,
 • plný pracovní úvazek.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 • státní občan České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, ovládající český jazyk,
 • bezúhonnost.

Požadavky:

 • vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou, 
 • znalost práce na PC (MS Office),
 • znalost podvojného účetnictví,
 • dobré organizační a komunikační schopnosti,
 • znalost právních předpisů z oblasti účetnictví a daně.

Výhodou:

 • ekonomické vzdělání,
 • praxe ve veřejné správě.

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti: 

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození uchazeče, 
 • státní příslušnost uchazeče,
 • místo trvalého pobytu uchazeče,
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana),
 • datum a podpis uchazeče.

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými údaji, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Lhůta pro podání přihlášky:

 • písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 20.09.2019 v podatelně Městského úřadu Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf.

Obálku prosím adresujte:  

 • Městský úřad Varnsdorf

          k rukám tajemníka Ing. Radka Kříže

          nám. E. Beneše 470

          407 47  Varnsdorf

obálku je nutno výrazně označit slovy: „NEOTVÍRAT – výběrové řízení  EKO“.                   

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

 

Ing. Radek Kříž v. r.

tajemník Městského úřadu Varnsdorf

Vyhlášení konkurzu - ředitel/ka příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov

Město Jiříkov, jakožto zřizovatel příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, se sídlem Filipov 65, 407 53 Jiříkov, rozhodlo na základě usnesení Rady města Jiříkova z 28. schůze, konané dne 2. září 2019, usnesením č. 353/2019, vyhlásit

konkurz na obsazení funkce ředitele/ředitelky

příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov,  se sídlem Filipov 65, 407 53 Jiříkov

Požadavky územního samosprávného celku:

 1. vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo inženýrském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu,
 2. minimálně 3 roky odborné praxe v sociální oblasti – výhodou,
 3. minimálně 3 roky praxe ve funkci vedoucího pracovníka – výhodou,
 4. bezúhonnost,
 5. znalost problematiky poskytování sociální služeb a standardů kvality sociální služeb,
 6. znalost zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 7. obecná znalost problematiky hospodaření a financování příspěvkové organizace,
 8. znalost práce s PC,
 9. řidičské oprávněné skupiny B, aktivní užívání osobního vozidla

Požadované doklady:

K písemné přihlášce žadatele, která musí obsahovat jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, datum a místo narození, státní příslušnost, pozice, na kterou se uchazeč hlásí, číslo OP, kontakt, datum a podpis dále žadatel přiloží:

 1. úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (případně doklady o dalším vzdělání),
 2. doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.),
 3. strukturovaný profesní životopis,
 4. písemnou koncepci rozvoje příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov v maximálním rozsahu 4 stran formátu A4,
 5. výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
 6. úředně ověřena kopie osvědčení dle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (lustrační osvědčení lze při podání přihlášky nahradit čestným prohlášením, že uchazeč o lustrační osvědčení zažádal a doloží je ihned po jeho obdržení), nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. prosinci 1971.
 7. čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky ve znění pozdějších předpisů, (nedokládají uchazeči narození po 1. prosinci 1971),
 8. lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce ředitele/ředitelky
  (ne starší 2 měsíců), originál, popř. ověřená kopie,
 9. písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Všechny požadované doklady musí být ze strany žadatele podepsány. 

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 01.01.2020, (nebo dle domluvy)

Platové zařazení: platová třída 12

Místo a způsob podání písemné přihlášky: písemné přihlášky včetně požadovaných dokladů zasílejte nebo doručte v zalepené obálce s označením Konkurz - Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov - neotvírat na adresu: Město Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov.

Lhůta pro podání písemné přihlášky: přihlášky zasílejte nebo předejte osobně nejdéle ve lhůtě do 11.10.2019, do 10:00 hodin, na adresu Město Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov. Touto lhůtou je stanoven datum a hodina, kdy musí být písemná přihláška doručena na výše uvedenou adresu, nikoliv odeslána uchazečem.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a vyhlásit nový konkurz.

Místo a datum vyhlášení: V Jiříkově, dne: 03.09.2019

Michal Maják, v.r.

starosta města

5 letý staford

Dne 03.09.2019 byl zajištěn tento krásný psí kluk. Jedná se o staforda, stáří 5 let. Pokud byste mu chtěl dát někdo nový domov, je v současné době umístěn v útulku v Děčíně, kde je mu věnována řádná péče.

View the embedded image gallery online at:
https://www.jirikov.cz/zpravodajstvi#sigProId1ed52b6ef0

Česká pošta, pobočka Jiříkov - Dočasná změna otevírací doby

Na základě rozhodnutí České pošty, s.p., dochází k dočasné změně otevírací doby pobočky České pošty v Jiříkov, viz. přiloha.

 

Město Jiříkov

Informace o vyhlášení výběrového řízení na funkci tajemníka/tajemnice - Město Šluknov

Informace o vyhlášení výběrového řízení na funkci tajemníka/tajemnice - Město Šluknov. Bližší informace v přiloženém dokumentu.

Přílohy:
SouborVelikost souboru
Stahnout tento soubor (Vyhlášení VŘ na funkci tajmeníka - Město Šluknov.pdf)Vyhlášení VŘ na funkci tajmeníka - Město Šluknov.pdf???179 kB

Pozor - Povinné čipování psů

Informace pro občany města k povinnému čipování psů v přiloženém letáku. Upozňujeme občany, že čipování psů bude probíhat dne 18.09.2019 od 17:00 hodin u Sokolovny ve Filipově a v 17:30 hodin na náměstí v Jiříkově.

 

ČIPOVÁNÍ PSŮ JE OD 01.01.2020 POVINNÉ!!!

 

Městský úřad Jiříkov

odbor životního prostředí

Přílohy:
SouborVelikost souboru
Stahnout tento soubor (Povinné čipování psů.pdf)Povinné čipování psů.pdf???294 kB

Informace pro občany k odběrům a rozborům pitné vody

Informace pro občany k termínu rozborů a odběrů pitné vody v Jiříkově v přiloženém letáku.

 

Městský úřad Jiříkov

odbor životního prostředí

Přílohy:
SouborVelikost souboru
Stahnout tento soubor (AQUATEST Oznámení podzim 2019.pdf)AQUATEST Oznámení podzim 2019.pdf???240 kB

Informační leták Hasičského záchranného sboru České republiky - Bezpečnostní desatero

Vážení obyvatelé rodinných domů a bytů,

 

oslovujeme Vás touto cestou proto, že stále evidujeme vysoký počet požárů v domácnsotech, které mají tragické následky. Každý rok dochází k více než tisícovce požárů v obytných budovách, kde umírají desítky lidí a stovky jich jsou zraněny. 

Zde přikládáme informační leták "BEZPEČNOSTNÍ DESATERO", který má za cíl poučit občany o rizících a předejít případným požárům a zraněním osob. 

 

Ministerstvo vnitra ČR

Generální ředit Hasičského záchranné sboru České republiky

Přílohy:
SouborVelikost souboru
Stahnout tento soubor (Bezpecnostni desatero - 2019.pdf)Bezpecnostni desatero - 2019.pdf???852 kB

Mesto Jirikov logo zakladni varianta bila 450

Adresa:Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov
E-mail:mesto@jirikov.cz
GSM: 602 411 628 - podatelna
TEL: 412 338 111 - podatelna
TEL: 412 337 250 - odbor MHBH
TEL: 412 338 350 - odbor VaŽP
ID datové schránky: 34mbzwf
 pokladní hodinypodatelna úřadu
pondělí 8:00 – 11:30 12:30 – 16:00 8:00 – 11:30 12:00 – 16:30
úterý 6:30 – 11:00 11:30 – 14:30
středa 8:00 – 11:30 12:30 – 16:00 8:00 – 11:30 12:00 – 16:30
čtvrtek 6:30 – 11:00 11:30 – 14:30
pátek 7:00 – 11:00 6:30 – 11:00 11:30 – 14:00
© 2006 - 2019 Město Jiříkov | web 4beta | využíváme redakční systém Joomla, technická správa serveru UpTime s.r.o.