Odbor vnitřní správy zajišťuje:

 • agendu vedení evidence obyvatelstva včetně správního řízení na úseku evidence obyvatel
 • chod obřadní síně a spolu s tím spojené obřady na základě požadavků občanů města,
 • činnosti, které souvisejí s prací Komise pro občanské záležitosti města dotýkající se oblastí, sportu, školství, kultury a cestovního ruchu,
 • agendu ověřování podpisů a listin (vidimace a legalizace), s tím spojené vedení ověřovací knihy, služby v oblasti poskytování výpisů ze systému Czech POINT,
 • přípravu a administrativní zabezpečení státních akcí a akcí pořádaných Městem Jiříkov,
 • poskytování informací, podávání žádostí, stížností a dalších podání na podatelně městského úřadu
 • pořizování záznamů z jednání rady města a zastupitelstva města,
 • příjem oznámení na základě oznamovací povinnosti při pořádání kulturních a společenských akcí,
 • spisovou službu a spisovou agendu doručené i odeslané pošty v rámci písemné i elektronické komunikace
 • vydávání Jiříkovských novin, příjem článků a informací do Jiříkovských novin, informování veřejnosti prostřednictvím Jiříkovských novin,
 • péči o důchodce, staré občany a zdravotně postižené občany,
 • chod Klubu důchodců Jiříkov a Městské knihovny Jiříkov s její pobočkou ve Filipově,
 • sociálně právní ochranu dětí, výkon opatrovnictví,
 • zpracování posudků včetně terénního šetření,
 • vedení a vyřizování agendy na úseku přestupků při činnosti přestupkové komise,
 • dokumentaci a materiál k připravenosti města na mimořádné události a k řešení krizových situací,
 • pojištění majetku města a řešení škodných událostí v součinnosti s ostatními odbory,
 • zveřejňování písemností na úředních deskách Města Jiříkova, na webových stránkách města, včetně vedení evidence,
 • komunikační techniku a dalšího technického vybavení a správu počítačové sítě,
 • vytváření obsahu, tvorbu a aktualizaci webových stránek města,
 • správu budovy městského úřadu, vnitřních prostor knihovny Jiříkov a Klubu důchodců, budovy knihovny Jiříkov - pobočky Filipov,
 • správu místních poplatků ze vstupného a ubytovací kapacity včetně provádění daňového řízení,
 • evidenci a přidělování popisných čísel,
 • chod veřejného pohřebiště (pohřebnictví, vybírání poplatků a dále dle OZV „Řád veřejného pohřebiště“),
 • vedení agendy v oblasti dotačního managementu
 • spolupráci mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi zřízenými městem