Úřední adresa

Je-li ve správním řízení zrušen údaj o místu trvalého pobytu občana, který nemá možnost přihlásit se jinam k trvalému pobytu, je mu přidělena úřední adresa - Jiříkov, Náměstí 464/1, ohlašovna MěÚ Jiříkov. Tato adresa je jen evidenčním údajem. V budově MěÚ nikdo z občanů fyzicky nebydlí a není možné jim korespondenci doručit. MěÚ není oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob. Upozorňujeme občany, kteří mají v důsledku zrušení údaje o místu trvalého pobytu jako svou adresu uvedeno sídlo ohlašovny, že si musí doručování své korespondence řešit přímo s Českou poštou s. p., případně s odesílateli (např. pojišťovny, banky, mobilní operátoři, atd.). Oznámení o doručení listovních zásilek je zveřejňováno na internetových stránkách Města Jiříkov.

Adresa pro doručování

S účinností od 1. 7. 2009 došlo k novele zákona č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, v platném znění, která se týká možnosti zavedení adresy pro doručování písemností na žádost občana. V informačním systému evidence obyvatel bude vedena kromě adresy trvalého pobytu také adresa pro doručování, kterou občan oznámí ohlašovně v místě svého trvalého pobytu písemně na doporučený formulář. Ohlašovna zašle údaje o adrese pro doručování příslušnému úřadu obce s rozšířenou působností k zavedení do informačního systému evidence obyvatel. Doručovací adresa může být evidována jen tehdy, pokud si o ni občan na ohlašovně sám zažádá. Změnu nebo zrušení adresy pro doručování oznámí občan opět písemným způsobem. Občan má povinnost si vybírat poštu na doručovací adrese.

Doručování bude možné:

  • do datové schránky, pokud si ji fyzická osoba zřídí;
  • na doručovací adresu pro doručování podle zákona o evidenci obyvatel;
  • na doručovací adresu, kterou účastník oznámí pro jedno určité řízení, nebo na adresu trvalého pobytu.

Oznámení o doručení poštovních zásilek osobám s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Jiříkov

Ve vlastním zájmu věnujte pozornost tomuto poučení pro níže uvedeny osoby s trvalým pobytem na adrese Náměstí 464/1, Jiříkov, ohlašovna MěÚ, o uložení zásilky obsahující písemnost, jejíž doručení se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

  1. Zásilka je pro adresáta uložena na České poště, s. p., v Jiříkově nebo u doručovatelské služby A-Z CÍL s. r. o., SNP 131, Rumburk (dříve sídlo RUKOV – Prominent s. r. o.), tel. 739 378 123. Zásilka je k vyzvednutí v pracovních dnech.
  2. Jestliže si adresát zásilku nevyzvedne ve lhůtě uvedené na oznámení ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.
  3. Prokáže-li adresát, že si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl bez svého zavinění písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout, může požádat odesílající správní orgán o prominutí zmeškání úkonu podle § 41 správního řádu. Požádat o prominutí zmeškání úkonu je možné do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která bránila zásilku vyzvednout, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy měla být zásilka nejpozději vyzvednuta.
  4. Jestliže bude odmítnuto převzetí zásilky, odmítnuto nebo znemožněno předání poučení nebo nebude poskytnuta součinnost nezbytná k řádnému doručení, bude písemnost považována za doručenou dnem, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o doručení.

Osoby s trvalým pobytem na adrese Náměstí 464/1, Jiříkov, ohlašovna MěÚ, mají v sekretariátu MěÚ Jiříkov k vyzvednutí obyčejné zásilky, které dosud byly doručeny na adresu úřadu. Informace na tel. 412 338 111.

seznam doporučených zásilek

Poslední aktualizace k 04. 12. 2019 10:36
jménozásilka uložena dopodací číslopodací pošta
Kobzík Lukáš29. 11. 2019RR4337972865F65590
Packová Nikola03. 12. 2019RR878109444CZ55102
Miška Milan02. 12. 2019RR2577806903F37020
Mísař Vladimír06. 12. 2019
Flégr Martin09. 12. 2019RR2131686770F65590
Kuneš Václav09. 12. 2019RR271221500CZ46001
Mísař Vladimír09. 12. 2019RR5260461717C40507
Pačaj Peter09. 12. 2019RR1728800154C26101
Ryška Ivan09. 12. 2019RR2131689135F65590
Souček Robin09. 12. 2019RR2578017411F37020
Stodola Pavel09. 12. 2019RR5260460331C40507
Šabo Martin09. 12. 2019RR4338465365F65590
Urban Jan09. 12. 2019RR2578037946F37020
Grundzová Nikola09. 12. 2019RR6753045489F74907
Mareš Josef09. 12. 2019RR4338687875F65590
Urban Jan09. 12. 2019RR2131743344F65590
Zajíc František13. 12. 2019RR655804919CZ17100
Zajíc František13. 12. 2019RR655804922CZ17100
Zajíc František13. 12. 2019RR655804905CZ17100
Tomeš Jakub13. 12. 2019RR099031377CZ40753
Šporka Ivan13. 12. 2019RR4338981109F65590
.