Úřední adresa

Je-li ve správním řízení zrušen údaj o místu trvalého pobytu občana, který nemá možnost přihlásit se jinam k trvalému pobytu, je mu přidělena úřední adresa - Jiříkov, Náměstí 464/1, ohlašovna MěÚ Jiříkov. Tato adresa je jen evidenčním údajem. V budově MěÚ nikdo z občanů fyzicky nebydlí a není možné jim korespondenci doručit. MěÚ není oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob. Upozorňujeme občany, kteří mají v důsledku zrušení údaje o místu trvalého pobytu jako svou adresu uvedeno sídlo ohlašovny, že si musí doručování své korespondence řešit přímo s Českou poštou s. p., případně s odesílateli (např. pojišťovny, banky, mobilní operátoři, atd.). Oznámení o doručení listovních zásilek je zveřejňováno na internetových stránkách Města Jiříkov.

Adresa pro doručování

S účinností od 1. 7. 2009 došlo k novele zákona č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, v platném znění, která se týká možnosti zavedení adresy pro doručování písemností na žádost občana. V informačním systému evidence obyvatel bude vedena kromě adresy trvalého pobytu také adresa pro doručování, kterou občan oznámí ohlašovně v místě svého trvalého pobytu písemně na doporučený formulář. Ohlašovna zašle údaje o adrese pro doručování příslušnému úřadu obce s rozšířenou působností k zavedení do informačního systému evidence obyvatel. Doručovací adresa může být evidována jen tehdy, pokud si o ni občan na ohlašovně sám zažádá. Změnu nebo zrušení adresy pro doručování oznámí občan opět písemným způsobem. Občan má povinnost si vybírat poštu na doručovací adrese.

Doručování bude možné:

  • do datové schránky, pokud si ji fyzická osoba zřídí;
  • na doručovací adresu pro doručování podle zákona o evidenci obyvatel;
  • na doručovací adresu, kterou účastník oznámí pro jedno určité řízení, nebo na adresu trvalého pobytu.

Oznámení o doručení poštovních zásilek osobám s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Jiříkov

Ve vlastním zájmu věnujte pozornost tomuto poučení pro níže uvedeny osoby s trvalým pobytem na adrese Náměstí 464/1, Jiříkov, ohlašovna MěÚ, o uložení zásilky obsahující písemnost, jejíž doručení se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

  1. Zásilka je pro adresáta uložena na České poště, s. p., v Jiříkově nebo u doručovatelské služby A-Z CÍL s. r. o., SNP 131, Rumburk (dříve sídlo RUKOV – Prominent s. r. o.), tel. 739 378 123. Zásilka je k vyzvednutí v pracovních dnech.
  2. Jestliže si adresát zásilku nevyzvedne ve lhůtě uvedené na oznámení ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.
  3. Prokáže-li adresát, že si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl bez svého zavinění písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout, může požádat odesílající správní orgán o prominutí zmeškání úkonu podle § 41 správního řádu. Požádat o prominutí zmeškání úkonu je možné do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která bránila zásilku vyzvednout, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy měla být zásilka nejpozději vyzvednuta.
  4. Jestliže bude odmítnuto převzetí zásilky, odmítnuto nebo znemožněno předání poučení nebo nebude poskytnuta součinnost nezbytná k řádnému doručení, bude písemnost považována za doručenou dnem, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o doručení.

Osoby s trvalým pobytem na adrese Náměstí 464/1, Jiříkov, ohlašovna MěÚ, mají v sekretariátu MěÚ Jiříkov k vyzvednutí obyčejné zásilky, které dosud byly doručeny na adresu úřadu. Informace na tel. 412 338 111.

Seznam oznámení o doporučených zásilek uložených na ohlašovně - aktualizace 22. 9. 2020

Příjmení a jméno

Uloženo do

Podací číslo

Bačovčin Michal 01. 10. 2020 RR5260801398C
Delan Jiří 01. 10. 2020 RR551254847CZ
Jarisch Daniel 24. 09. 2020 RR2595987570F
Nováková Anna 29. 09. 2020 RR656879856CZ
Rafael Ladislav 25. 09. 2020 RR5260790837C