Cena vody pro rok 2018

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) vyhlašuje cenu vody (vodné a stočné) na rok 2018 v regionu působnosti společnosti. Za 1000 litrů vody obyvatelé severočeského regionu zaplatí v příštím roce jen o 37 haléřů více než v roce 2017, což představuje zvýšení o pouhých 0,4 %, zatímco se dlouhodobá míra inflace pohybuje kolem 2,5 %. Severočeská vodárenská společnost (SVS) stanovila cenu vodného a stočného pro rok 2018 na úrovni 98,67 Kč za metr krychlový vody.

Cena V+S pro rok 2018Cena bez DPH (Kč/m3)Cena vč. 15 % DPH (Kč/m3)
Voda pitná (vodné) 43,46 49,98
Voda odkanalizovaná (stočné) 42,34 48,69
Celkem cena vody 85,80 98,67

Stanovená cena vody pro rok 2018 reflektuje jeden z hlavních požadavků 458 měst a obcí na obnovu vodárenské infrastruktury, která byla na území Ústeckého i Libereckého kraje historicky dlouhodobě podinvestovaná. Cena zároveň respektuje doporučení Světové zdravotnické organizace a Světové banky na tzv. sociální únosnost ceny vody, podle něhož by vodné a stočné nemělo převýšit 2 % průměrného příjmu domácností.

SVS se daří vývoj ceny vody stabilizovat - meziroční změny v ceně vodného a stočného jsou minimální. Princip cenotvorby je každoročně stejný – zohledňujeme nutnost obnovy vodohospodářského majetku, aktuální vývoj spotřeby vody a inflaci,“ vysvětluje generální ředitel SVS Bronislav Špičák.

Přestože investice do obnovy a oprav stále rostou, SVS cenu vody nenavyšuje ani o míru inflace. Ta se dlouhodobě pohybuje kolem 2,5 %, nárůst ceny vody proti tomu představuje pouhých 0,4 %.

„Tento postup jsme mohli zvolit díky racionalizaci procesů jak na straně SVS, tak na straně SčVK, dalším aspektem je i snížení kalkulačního zisku o 13 %,“ říká Bronislav Špičák.

Z avizované ceny 98,67 Kč připadá 49,98 Kč na dodávky pitné vody a 48,69 Kč na její odkanalizování. Cena je solidární, tedy jednotná pro celé území působnosti SVS. Obyvatelé měst i venkovských oblastí platí za vodu stejně, aniž by se zohledňovaly rozdíly v reálných nákladech mezi jednotlivými místy.

Více než čtvrtinu z ceny vody tvoří poplatky odváděné státu, dalších 40 % představují náklady na provoz a opravy, které provádí provozovatel vodovodů a kanalizací. SVS jako vlastníkovi infrastruktury tak z ceny vody zůstává jen 35 %, které využívá na reinvestice do obnovy majetku.

Cena vody v severočeském regionu odráží reálné náklady spojené s její výrobou, odkanalizováním a čištěním. Staráme se o více než 13 000 km vodovodů a kanalizací a značnou část této infrastruktury SVS zdědila po roce 1989 v zanedbaném stavu. Ročně musíme do obnovy investovat stovky milionů korun - jen v roce 2017 jsme do údržby, obnovy a výstavby vodárenské infrastruktury investovali 1 310 milionů Kč,“ dodává Bronislav Špičák.

Průměrná spotřeba vody na obyvatele severočeského regionu činí 89 litrů za den. Dodávka pitné vody tak v roce 2018 přijde jednoho obyvatele na 4,45 Kč za den. Za její odkanalizování zaplatí denně 4,33 Kč.

_____________________________________________________

Cena vody pitné - předané

Platí v případě, kdy se jedná o dodávku pitné vody do veřejné vodovodní sítě ve správě jiného právního subjektu, jinak řečeno voda předaná do vodovodů obcí nebo vodovodů jiných správců a vlastníků na předávacím místě.

Tato cena činí 35,75 Kč/m3 bez DPH41,11 Kč/m3 s DPH.


Cena vody odkanalizované - převzaté

Platí v případě, kdy se jedná o převzetí odpadní vody z kanalizace pro veřejnou potřebu ve správě jiného právního subjektu, jinak řečeno voda převzatá k odkanalizování od jiných správců a vlastníků na předávacím místě.

Tato cena činí 36,41 Kč/m3 bez DPH41,87 Kč/m3 s DPH.

I u těchto cen je uplatněn solidární přístup, kdy cena vody předané a cena vody převzaté je na všech předávacích místech stejná.