Usnesení 40 A 24/2018 - Krajský soud v Ústí n/L

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Markéty Lehké, Ph.D., a soudců Mgr. Václava Trajera a Ing. Mgr. Martina Jakuba Bruse ve věci navrhovatele:

Spolek přátel Jiříkova a Filipova, z. s., IČ: 011 70 929 se sídlem Tylova 1056/4, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov, okres Děčín,

a účastníka řízení: Městský úřad Jiříkov, se sídlem Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, okres Děčín,

v řízení o návrhu na neplatnost hlasování a neplatnost volby kandidáta v rámci voleb do Zastupitelstva města Jiříkov konaných ve dnech 5. a 6. října 2018,

takto:

  1. Návrh se odmítá.
  2. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Navrhovatel se svým návrhem domáhal vyslovení neplatnosti hlasování a neplatnosti volby kandidáta v rámci voleb do Zastupitelstva města Jiříkov konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 s tím, že dva kandidáti uvedení pod čísly 14 a 15 volební strany „NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI MĚSTA JIŘÍKOVA“ na volebním lístku nemají u sebe poznámku „navržen STAN“, čímž mělo dle navrhovatele dojít k obelhání voličů.

Před vlastním meritorním projednáním návrhu se soud předně zabýval otázkou, zda navrhovateli svědčí aktivní legitimace k podání předmětného návrhu.

Podle ust. § 90 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), se může za podmínek stanovených zvláštními zákony občan, politická strana nebo nezávislý kandidát anebo sdružení nezávislých kandidátů a sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů návrhem domáhat rozhodnutí soudu o neplatnosti voleb nebo neplatnosti hlasování anebo neplatnosti volby kandidáta. Tímto zvláštním zákonem je zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „volební zákon“), podle jehož ust. § 60 odst. 1 se může podáním návrhu na neplatnost hlasování, na neplatnost voleb nebo na neplatnost volby kandidáta domáhat ochrany u soudu každá osoba zapsaná do seznamu ve volebním okrsku, kde byl člen zastupitelstva obce volen, jakož i každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do tohoto zastupitelstva.

V daném případě soud zjistil z oficiálního webového portálu www.volby.cz, že ve volbách do Zastupitelstva města Jiříkov konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 kandidovaly následující volební strany: NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI MĚSTA JIŘÍKOVA, Komunistická strana Čech a Moravy, Spolek přátel Jiříkova a Filipova, Občanská demokratická strana, Aktivní Jiříkov a Občané pro město.

Spolek s názvem, který je uveden v podaném návrhu, tj. Spolek přátel Jiříkova a Filipova, z. s.,     v tomto seznamu registrovaných volebních stran pro volby do Zastupitelstva města Jiříkov konané ve dnech 5. a 6. října 2018 není uveden. Je sice pravdou, že v předmětných volbách kandidovala volební strana s názvem: „Spolek přátel Jiříkova a Filipova“, nicméně tuto volební stranu nelze zaměňovat se spolkem s názvem „Spolek přátel Jiříkova a Filipova, z. s.“, jelikož z pohledu volebního práva se jedná o dva zcela odlišné subjekty. V předmětné věci by dozajisté mohla volební strana s názvem: „Spolek přátel Jiříkova a Filipova“ podat volební stížnost, a to skrze svého volebního zmocněnce, neboť by této volební straně ve smyslu ust. § 60 odst. 1 volebního zákona v návaznosti na ust. § 90 odst. 1 s. ř. s. svědčila aktivní legitimace, nicméně      v daném případě soud neměl žádných pochyb o tom, že předmětný návrh tato volební strana nepodala. Při učinění tohoto závěru soud vycházel ze skutečnosti, že předmětný návrh podal spolek s názvem: „Spolek přátel Jiříkova a Filipova, z. s.“, čemuž plně koresponduje skutečnost, že v návrhu je uveden jako navrhovatel právě a jen tento spolek, argumentace je činěna výlučně jménem spolku a návrh za spolek podepsal jeho tajemník Jindřich Kopecký, který ke svému podpisu současně připojil razítko spolku obsahující též IČ, které volební strana s názvem:

„Spolek přátel Jiříkova a Filipova“, jež není právnickou osobou, mít nemůže. Rovněž na obálce,  v níž byl soudu zaslán daný návrh, je jako odesílatel uveden „Spolek přátel Jiříkova a Filipova, Tylova 1056/4, 407 53 Jiříkov“. Údaje o spolku uvedené v návrhu dle zjištění soudu přitom zcela odpovídají údajům obsaženým ve spolkovém rejstříku, který je veřejně dostupný na oficiálním webovém portálu www.or.justice.cz.

Spolku s názvem: „Spolek přátel Jiříkova a Filipova, z. s.“ ovšem ve smyslu ust. § 60 odst. 1 volebního zákona v návaznosti na ust. § 90 odst. 1 s. ř. s. nesvědčí aktivní legitimace k podání návrhu ve věci voleb do Zastupitelstva města Jiříkov konaných ve dnech 5. a 6. října 2018, jelikož se nejedná o subjekt, který by byl uveden v taxativním výčtu aktivně legitimovaných navrhovatelů v ust. §  60  odst.  1  volebního  zákona  či  ust.  §  90  odst.  1  s.  ř.  s.  Soud  opětovně  směrem k navrhovateli uvádí, že aktivní legitimace navrhovateli k podání předmětného návrhu mu nesvědčila ani z postavení volební strany, jelikož subjekt „Spolek přátel Jiříkova a Filipova, z. s.“ jednající skrze svého tajemníka nebyl volební stranou v předmětných volbách. Navrhovatel by měl mít na paměti, že aktivní legitimace k podání návrhu ve věci voleb svědčí pouze volební straně (srov. § 60 odst. 1 volebního zákona), a nikoliv zapsanému spolku, byť volební strana, která není registrovanou politickou stranou či politickým hnutím, má totožný název jako zapsaný spolek. V rámci tohoto návrhu ve věci voleb pak volební strana jedná volebním zmocněncem,     a nikoli prostřednictvím statutárního orgánu spolku. Volební stranou může být pouze politická strana či politické hnutí nebo politické sdružení, které však nemá formu právnické osoby, což zapsaný spolek vždy má.

Podle ust. § 46 odst. 1 písm. c) s. ř. s., nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením návrh odmítne, jestliže byl návrh podán osobou k tomu zjevně neoprávněnou.

Za skutkového a právního stavu, jak byl předestřen shora, soudu nezbylo nic jiného než konstatovat, že předmětný návrh nemohl podat navrhovatel, tj. Spolek přátel Jiříkova a Filipova,
z. s., a proto tento návrh soud v souladu s ust. § 46 odst. 1 písm. c) s. ř. s. ve výroku usnesení ad I. odmítl, neboť byl podán k tomu zjevně neoprávněnou osobou.

Ve výroku usnesení ad II. soud rozhodl, že žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, což má oporu v ust. § 93 odst. 4 s. ř. s., které stanovuje, že v soudnictví ve věcech volebních takové právo účastníkům nepřísluší.

Poučení:

Proti tomuto usnesení nejsou podle ust. § 104 odst. 1 s. ř. s. věta před středníkem opravné prostředky přípustné.

Usnesení nabývá právní moci podle ust. § 93 odst. 5 s. ř. s. dnem vyvěšení na úřední desce soudu.

Ústí nad Labem dne 18. října 2018

JUDr. Markéta Lehká, Ph.D., v.r.
předsedkyně senátu