Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 442/2006, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění vyhlášky č. 416/2008 Sb.


01. Oficiální název Město Jiříkov
02. Důvod a způsob založení

Město Jiříkov je základní územní samosprávný celek České republiky (dále jen Město).

Město je právnickou osobou a vystupuje tedy v právních vztazích svým jménem a na svou odpovědnost. Jako samostatná právnická osoba vznikla dnem účinnosti zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tedy dnem voleb do obecních zastupitelstev v roce 1990, tj. 24. listopadu 1990.

Město své záležitosti spravuje samostatně (v tomto případě jde o tzv. samostatnou působnost) a při výkonu této činnosti se řídí pouze zákony a též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.

Město vykonává v zákonem vymezeném rozsahu také státní záležitosti - státní správu (v tomto případě jde o tzv. přenesenou působnost) a při výkonu této působnosti se navíc řídí usneseními vlády, směrnicemi ústředních správních úřadů a opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti.

Město má svůj majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně podle podmínek stanovených zvláštními zákony. Město hospodaří podle sestaveného rozpočtu a vyúčtování hospodaření provádí po skončení kalendářního roku. Návrh rozpočtu i vyúčtování hospodaření jsou zveřejňovány před jejich projednáním v Zastupitelstvu města Jiříkov, aby se k němu mohli vyjádřit občané (viz. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů).

Související právní předpisy

 • Ústava České republiky, ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
03. Organizační struktura

Město je spravováno Zastupitelstvem města Jiříkov (dále jen zastupitelstvo města), které je nejvyšším orgánem v samostatné působnosti a jeho členové jsou voleni občany ve volbách do zastupitelstev obcí. Zastupitelstvo města má celkem 15 členů a schází se podle potřeby, minimálně však jednou za tři měsíce. Jeho zasedání jsou veřejná.

Výkonným orgánem v samostatné působnosti je Rada města Jiříkova (dále jen rada města), jejíž členové jsou voleni zastupitelstvem města. Rada města má 5 členů. Rada města se schází ke svým schůzím podle potřeby, její schůze jsou neveřejné.

Městský úřad Jiříkov - organizační struktura

Příspěvkové organizace města

Organizační složka města

Orgány města

 • Městská policie Jiříkov
04. Kontaktní spojení
04.1. Kontaktní poštovní adresa
 • Městský úřad Jiříkov
 • Náměstí 464/1
 • 40753 Jiříkov
04.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
 • Městský úřad Jiříkov
 • Náměstí 464/1
 • 40753 Jiříkov
04.3. Úřední hodiny
  úřední hodiny pokladní hodiny podatelna úřadu
pondělí 8:00 – 11:30 12:00 – 16:30 8:00 – 11:30 12:30 – 16:00 8:00 – 11:30 12:00 – 16:30
úterý 6:30 – 11:00 11:30 – 14:30
středa 8:00 – 11:30 12:00 – 16:30 8:00 – 11:30 12:30 – 16:00 8:00 – 11:30 12:00 – 16:30
čtvrtek 6:30 – 11:00 11:30 – 14:30
pátek 7:00 – 11:00 6:30 – 11:00 11:30 – 14:00
04.4. Telefonní čísla +420 412 338 111
04.5. Číslo faxu +420 412 338 255
04.6. Adresa internetové stránky
www.jirikov.cz
04.7. Adresa e-podatelny

Elektronická podatelna Městského úřadu Jiříkov je zřízena nazákladě nařízení vlády č. 495 ze dne 25.8. 2004, kterým se provádí zákon č.227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákono elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

Adresa elektronické podatelny:

mesto@jirikov.cz - tato adresa elektronické podatelny je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Městskému úřadu Jiříkov.

Seznam kvalifikovaných certifikátů:

Seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců Městského úřadu Jiříkov určených pro zajištění provozu elektronické podatelny:

 • Šárka Fojtová (fojtova.s@jirikov.cz), sériové číslo 2025053, platnost certifikátu od 02.08.2016 11:45:51 do 02.08.2017 11:45:51
Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technickým nosičích:

Městský úřad Jiříkov, podatelna, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov.

Úřední hodiny podatelny:
PO a ST 8,00 – 11,30 12,00 – 16,30
ÚT a ČT 6,30 – 11,00 11,30 – 14,30
6,30 – 11,00 11,30 – 14,00

Příjem datových zpráv na technických nosičích bude proveden pouze v úřední hodiny:

PO a ST 8,00 – 11,30 12,00 – 16,30
Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

Úřad potvrzuje, že datová zpráva byla doručena elektronické podatelně a zařazena do spisové služby úřadu.

Vzor datové potvrzovací zprávy

Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně MěÚ Jiříkov mesto@jirikov.cz DD/MM/RRRR v HH:MM:SS.

Identifikátor Vaší datové zprávy: XXXX/RRRR


S pozdravem

Šárka Fojtová
Technické parametry přijímaných datových zpráv:

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech:

 • formát txt (prostý text)
 • formát htm, html (hypertextový dokument)
 • formát rtf (rich text formát)
 • formát doc (soubory softwarového produktu Microsoft Word)
 • formát pdf (soubory softwarového produktu Acrobat)
 • formát xls (soubory softwarového produktu Microsoft Excel)
 • formát jpg, gif (grafický formát)
Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:

Datové zprávy jsou přijímány na CD, DVD a USB flash disku (FAT16, FAT32, exFAT, NTFS)

 Postup v případě zjištění škodlivého softwaru nebo chybného formátu u přijaté zprávy:

Datová zpráva u které byl zjištěn škodlivý software nebo chybný formát, není zpracovávána.

 Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu mesto@jirikov.cz, případně na poštovní adresu městského úřadu.

 Právní předpisy vztahující se k elektronické podatelně:
 • Zákon č. 227/200 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
 • Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb.
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
04.8. Další elektronické adresy  
04.8.1 Datová schránka - ISDS 34mbzwf
04.8.2 E-mail mesto@jirikov.cz
05. Případné platby můžete poukázat zde ČS a.s. Děčín, pobočka Rumburk, č.ú. 19-0921389399/0800

Při zasílání plateb používejte variabilní symbol - zjistíte ho je dotazem na příslušném odboru Městského úřadu Jiříkov nebo v přehledu níže

poplatek variabilní symbol číslo účtu
za kom.odpad 1340+číslo poplatníka 19-921389399/0800
pronájem hrobu 3150011 19-921389399/0800
ze psů 1341 243130387/0300
pronájem pozemku 3110002 243130387/0300
prodej pozemku 3110009 243130387/0300
06. Identifikační číslo (IČ) 00261424
07. Daňové identifikační číslo (DIČ) není plátcem DPH
08. Dokumenty
08.1. Seznamy hlavní dokumentů  
08.2. Rozpočet
09. Žádat o informace lze:
 • Osobně na Městkém úřadě Jiříkově v úředních dnech a hodinách
 • Telefonicky na čísle +420 412 338 111
 • Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 • Formulář písemné žádosti můžete doručit:
  • elektronicky (e-mailem) na adresu e-podatelny
  • poštou na adresu Městský úřad Jiříkov, Náměstí 464/1, 40753 Jiříkov
  • faxem na číslo +420 412 338 255
10. Příjem žádostí a dalších podání
 • osobně na Městkém úřadě Jiříkov v úředních dnech a hodinách
 • telefonicky na čísle +420 412 338 111
 • elektronicky (e-mailem) na adresu e-podatelny
 • poštou na adresu Městský úřad Jiříkov, Náměstí 464/1, 40753 Jiříkov
 • faxem na číslo +420 412 338 255
11. Opravné prostředky Opravné prostředky lze podávat písemně:
 • Osobně na Městkém úřadě Jiříkov v úředních dnech a hodinách
 • Poštou na adresu Městský úřad Jiříkov, Náměstí 464/1, 40753 Jiříkov

Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným obecním úřadem se podávají ve lhůtách a způsobem stanovených zvláštními předpisy. Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

12. Formuláře

V sekci formuláře jednotlivých odborů naleznete potřebné formuláře.

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací Návody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, ověření shody opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu a mnoho dalších včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů naleznete na následujících webových stránkách
14. Předpisy
14. 1. Nejdůležitější používané předpisy Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Městský úřad Jiříkov jedná a rozhoduje
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení ve znění pozdějších změn a předpisů
 • vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., o názvech obcí, označování ulic a číslování domů
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 379/2005 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších změn a doplňků
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 218/2000 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti ve znění pozdějších změn a předpisů
 • vyhláška MV ČR č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích ve znění pozdějších změn
 • nařízení vlády ČR č. 37/2003 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v obcích ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi ve znění pozdějších změn a předpisů
14. 2. Vydané právní předpisy
Zastupitelstvo města Jiříkova vydává obecně závazné vyhlášky města a Rada města Jiříkova vydává nařízení města.
15. Úhrady za poskytování informací
15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací
16. Licenční smlouvy
17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Mesto Jirikov logo zakladni varianta bila 450

Severočeské město Jiříkov se nachází ve Šluknovském výběžku. Leží bezprostředně na hranici SRN a sousedí s městy Friedersdorf, Ebersbach a Neugersdorf, což prospívá příhraniční turistice. Jiříkov byl znám a zapsán do podvědomí jako kamionový přechod, který je v současnosti odkloněn na hraniční přechod v Rumburku. Přes Jiříkov vedla již ve středověku obchodní cesta do Budišína. Zachována je i v dnešní době, kdy byla v rámci vstupu do EU otevřena jako staro-nový hraniční přechod do Ebersbachu...
využíváme redakční systém Joomla, technická správa serveru UpTime s.r.o.
© 2006 - 2018 Město Jiříkov | web 4beta