Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 442/2006, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění vyhlášky č. 416/2008 Sb.


01. Oficiální název Město Jiříkov
02. Důvod a způsob založení

Město Jiříkov je základní územní samosprávný celek České republiky (dále jen Město).

Město je právnickou osobou a vystupuje tedy v právních vztazích svým jménem a na svou odpovědnost. Jako samostatná právnická osoba vznikla dnem účinnosti zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tedy dnem voleb do obecních zastupitelstev v roce 1990, tj. 24. listopadu 1990.

Město své záležitosti spravuje samostatně (v tomto případě jde o tzv. samostatnou působnost) a při výkonu této činnosti se řídí pouze zákony a též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.

Město vykonává v zákonem vymezeném rozsahu také státní záležitosti - státní správu (v tomto případě jde o tzv. přenesenou působnost) a při výkonu této působnosti se navíc řídí usneseními vlády, směrnicemi ústředních správních úřadů a opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti.

Město má svůj majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně podle podmínek stanovených zvláštními zákony. Město hospodaří podle sestaveného rozpočtu a vyúčtování hospodaření provádí po skončení kalendářního roku. Návrh rozpočtu i vyúčtování hospodaření jsou zveřejňovány před jejich projednáním v Zastupitelstvu města Jiříkov, aby se k němu mohli vyjádřit občané (viz. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů).

Související právní předpisy

 • Ústava České republiky, ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
03. Organizační struktura

Město je spravováno Zastupitelstvem města Jiříkov (dále jen zastupitelstvo města), které je nejvyšším orgánem v samostatné působnosti a jeho členové jsou voleni občany ve volbách do zastupitelstev obcí. Zastupitelstvo města má celkem 15 členů a schází se podle potřeby, minimálně však jednou za tři měsíce. Jeho zasedání jsou veřejná.

Výkonným orgánem v samostatné působnosti je Rada města Jiříkova (dále jen rada města), jejíž členové jsou voleni zastupitelstvem města. Rada města má 5 členů. Rada města se schází ke svým schůzím podle potřeby, její schůze jsou neveřejné.

Městský úřad Jiříkov - organizační struktura

Příspěvkové organizace města

Organizační složka města

Orgány města

 • Městská policie Jiříkov
04. Kontaktní spojení
04.1. Kontaktní poštovní adresa
 • Městský úřad Jiříkov
 • Náměstí 464/1
 • 40753 Jiříkov
04.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
 • Městský úřad Jiříkov
 • Náměstí 464/1
 • 40753 Jiříkov
04.3. Úřední hodiny
  úřední hodiny pokladní hodiny podatelna úřadu
pondělí 8:00 – 11:30 12:00 – 16:30 8:00 – 11:30 12:30 – 16:00 8:00 – 11:30 12:00 – 16:30
úterý 6:30 – 11:00 11:30 – 14:30
středa 8:00 – 11:30 12:00 – 16:30 8:00 – 11:30 12:30 – 16:00 8:00 – 11:30 12:00 – 16:30
čtvrtek 6:30 – 11:00 11:30 – 14:30
pátek 7:00 – 11:00 6:30 – 11:00 11:30 – 14:00
04.4. Telefonní čísla +420 412 338 111
04.5. Číslo faxu +420 412 338 255
04.6. Adresa internetové stránky
www.jirikov.cz
04.7. Adresa podatelny

Podatelna Městského úřadu Jiříkov je zřízena nazákladě nařízení vlády č. 495 ze dne 25.8. 2004, kterým se provádí zákon č.227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákono elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

Elektronická adresa podatelny:

mesto@jirikov.cz - tato elektronická adresa podatelny je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Městskému úřadu Jiříkov.

Seznam kvalifikovaných certifikátů:

Seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců Městského úřadu Jiříkov určených pro zajištění provozu elektronické podatelny:

Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technickým nosičích:

Městský úřad Jiříkov, podatelna, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov.

Úřední hodiny podatelny:
PO a ST 8,00 – 11,30 12,00 – 16,30
ÚT a ČT 6,30 – 11,00 11,30 – 14,30
6,30 – 11,00 11,30 – 14,00

Příjem datových zpráv na technických nosičích bude proveden pouze v úřední hodiny:

PO a ST 8,00 – 11,30 12,00 – 16,30
Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

Úřad potvrzuje, že datová zpráva byla doručena elektronické podatelně a zařazena do spisové služby úřadu.

Vzor datové potvrzovací zprávy

Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně MěÚ Jiříkov mesto@jirikov.cz DD/MM/RRRR v HH:MM:SS.

Identifikátor Vaší datové zprávy: JirikovD/XXXX/RRRR


S pozdravem

pracovník podatelny
Technické parametry přijímaných datových zpráv:

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech:

 • formát txt (prostý text)
 • formát htm, html (hypertextový dokument)
 • formát rtf (rich text formát)
 • formát doc (soubory softwarového produktu Microsoft Word)
 • formát pdf (soubory softwarového produktu Acrobat)
 • formát xls (soubory softwarového produktu Microsoft Excel)
 • formát jpg, gif (grafický formát)
Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:

Datové zprávy jsou přijímány na CD, DVD a USB flash disku (FAT16, FAT32, exFAT, NTFS)

 Postup v případě zjištění škodlivého softwaru nebo chybného formátu u přijaté zprávy:

Datová zpráva u které byl zjištěn škodlivý software nebo chybný formát, není zpracovávána.

 Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu mesto@jirikov.cz, případně na poštovní adresu městského úřadu.

 Právní předpisy vztahující se k elektronické podatelně:
 • Zákon č. 227/200 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
 • Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb.
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
04.8. Další elektronické adresy  
04.8.1 Datová schránka - ISDS 34mbzwf
04.8.2 E-mail mesto@jirikov.cz
05. Případné platby můžete poukázat zde ČS a.s. Děčín, pobočka Rumburk, č.ú. 19-0921389399/0800

Při zasílání plateb používejte variabilní symbol - zjistíte ho je dotazem na příslušném odboru Městského úřadu Jiříkov nebo v přehledu níže

poplatek variabilní symbol číslo účtu
za kom.odpad 1340+číslo poplatníka 19-921389399/0800
pronájem hrobu 3150011 19-921389399/0800
ze psů 1341 243130387/0300
pronájem pozemku 3110002 243130387/0300
prodej pozemku 3110009 243130387/0300
06. Identifikační číslo (IČ) 00261424
07. Daňové identifikační číslo (DIČ) není plátcem DPH
08. Dokumenty
08.1. Seznamy hlavní dokumentů  
08.2. Rozpočet
09. Žádat o informace lze:
 • Osobně na Městkém úřadě Jiříkově v úředních dnech a hodinách
 • Telefonicky na čísle +420 412 338 111
 • Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 • Formulář písemné žádosti můžete doručit:
  • elektronicky (e-mailem) na adresu e-podatelny
  • poštou na adresu Městský úřad Jiříkov, Náměstí 464/1, 40753 Jiříkov
  • faxem na číslo +420 412 338 255
10. Příjem žádostí a dalších podání
 • osobně na Městkém úřadě Jiříkov v úředních dnech a hodinách
 • telefonicky na čísle +420 412 338 111
 • elektronicky (e-mailem) na adresu e-podatelny
 • poštou na adresu Městský úřad Jiříkov, Náměstí 464/1, 40753 Jiříkov
 • faxem na číslo +420 412 338 255
11. Opravné prostředky Opravné prostředky lze podávat písemně:
 • Osobně na Městkém úřadě Jiříkov v úředních dnech a hodinách
 • Poštou na adresu Městský úřad Jiříkov, Náměstí 464/1, 40753 Jiříkov

Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným obecním úřadem se podávají ve lhůtách a způsobem stanovených zvláštními předpisy. Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

12. Formuláře

V sekci formuláře jednotlivých odborů naleznete potřebné formuláře.

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací Návody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, ověření shody opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu a mnoho dalších včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů naleznete na následujících webových stránkách
14. Předpisy
14. 1. Nejdůležitější používané předpisy Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Městský úřad Jiříkov jedná a rozhoduje
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení ve znění pozdějších změn a předpisů
 • vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., o názvech obcí, označování ulic a číslování domů
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 379/2005 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších změn a doplňků
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 218/2000 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti ve znění pozdějších změn a předpisů
 • vyhláška MV ČR č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích ve znění pozdějších změn
 • nařízení vlády ČR č. 37/2003 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v obcích ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi ve znění pozdějších změn a předpisů
14. 2. Vydané právní předpisy
Zastupitelstvo města Jiříkova vydává obecně závazné vyhlášky města a Rada města Jiříkova vydává nařízení města.
15. Úhrady za poskytování informací
15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací
16. Licenční smlouvy
17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Mesto Jirikov logo zakladni varianta bila 450

Severočeské město Jiříkov se nachází ve Šluknovském výběžku. Leží bezprostředně na hranici SRN a sousedí s městy Friedersdorf, Ebersbach a Neugersdorf, což prospívá příhraniční turistice. Jiříkov byl znám a zapsán do podvědomí jako kamionový přechod, který je v současnosti odkloněn na hraniční přechod v Rumburku. Přes Jiříkov vedla již ve středověku obchodní cesta do Budišína. Zachována je i v dnešní době, kdy byla v rámci vstupu do EU otevřena jako staro-nový hraniční přechod do Ebersbachu...
© 2006 - 2018 Město Jiříkov | web 4beta | využíváme redakční systém Joomla, technická správa serveru UpTime s.r.o.

Přihlášení